Your browser does not support JavaScript!
綜教組聯絡資訊 
綜教組聯絡資訊

校內分機:35056、31002
四校分機:*941+分機

學校總機:(03)5715131
綜合教務組直撥電話:(03)5719134
綜合教務組傳真電話:(03)5722713

E-mail:academic@my.nthu.edu.tw

107學年度校教師傑出教學獎得獎名單公告

107學年度校教師傑出教學獎評審會業於108525日舉行,經評選後得獎名單如下,恭賀得獎的17位教師!

(依姓氏筆劃排列)

工學院               化工系                           王潔 助理教授
理學院               化學系                           朱立岡 副教授
理學院               物理系                           吳國安 副教授
生科院               分生所/醫科系               李佳霖 副教授
人社院               中文系                           李欣錫 副教授
竹師教育學院    幼教系                            周育如 副教授
竹師教育學院    特教系                            孟瑛如 教授
人社院               社會所/人社院學士班     林文蘭 副教授
電資院               電機系                           洪毓玨 副教授
科管院               科法所                           陳宛妤 助理教授
清華學院            體育室                           陳國華 助理教授
科管院               服科所                           雷松亞 副教授
科管院               經濟系                           廖肇寧 教授
原科院               工科系                           歐陽汎怡 副教授
工學院               動機系                           蔡宏營 教授
理學院               數學系                           鄭志豪 教授
電資院               電機系                           盧向成 教授

 

瀏覽數  
相關連結 
最後更新日期
2019-12-25